Logo
Untitled 1

ວິໄສທັດ: ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍ: ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແນໃສ່ຮັກສາໄວ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ກວມເອົາ 19%   ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ມີຄວາມຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ແຜນງານທີ 1

ສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ

ແຜນງານທີ 2

ການວິໄຈດິນ, ພືດ, ຝຸ່ນ ແລະ ນໍ້າໃນເຂດການຜະລິດກະສິກໍາ

ແຜນງານທີ 3

ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ທີ່ດິນກະສິກາ


ແຜນງານທີ 4

ພັດທະນາທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຝຸ່ນ

ແຜນງານທີ 5

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງບຸກຄະລາກອນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

>

ໂຄງການຮ່ວມມື

ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆ

Image

ປະກາດ! ຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ

+

ປະກາດ! ຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ຕຳແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການແລະການເງີນ

Image

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ລະດັບຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ວຽກງານນິເວດກະສິກຳ ເຂົ້າໃນເວທີອາຊຽນ

+

ປຶກສາຫາລື ລະດັບຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ວຽກງານນິເວດກະສິກຳ

Image

ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັ້ນບ້ານ ,ຢູ່ບ້ານໜອງເຮືອທອງ, ເມືອງໄຊບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

+

ເພຶ່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ

Image

ກອງປະຊຸມ ຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນສູນກາງ ຂອງໂຄງການພັດຖະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງແບບຍືນຍົງ (ພຊຄ) ແລະ ໂຄງການຊົນລະກະເສດ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ (ຊກຂ)

+

ຮັບ-ມອບ ອຸປະກອນ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ວິຊາການ ຈໍານວນ 6 ລາຍການ

Image

ຂະບວນນັກສຶກສາ ຊັ້ນປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ການປູກພືດແບບຢືນຍົງ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຈຳປາສັກ ທັດສະນະສຶກສາ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການ ຢູ່ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

+

ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຈຳປາສັກທັດສະນະຢ້ຽມຊົມຫໍພີພິຕະພັນດິນກົມ ຄພດກ

Image

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ ລົງກວດກາການປູກພືດລະດູແລ້ງເປັນສິນຄ້າ

+

ສົ່ງເສີມການປູກພືດລະດູແລ້ງເປັນສິນຄ້າ ໃຫ້ມີຄວາມຢືນຍົງ ແລະ ດິນມີຄວາມເໝາະສົມ

<
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial

ທ່ານ ປອ. ນິວົງ ສີປະເສີດ

ຫົວໜ້າກົມ

ທ່ານ ປອ. ທັດເທວາ ສະພັງທອງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ທ່ານ ກອງແກ້ວ ພະຈອມພົນ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ທ່ານ ໄພທູນ ພິລາກອນ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ