Logo
Untitled 1

ວິໄສທັດ: ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍ: ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແນໃສ່ຮັກສາໄວ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ກວມເອົາ 19%   ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ມີຄວາມຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ກົດໝາຍ

ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 64/ສ​ພ​ຊ 13/06/2019 ກົດ​ໝາຍ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ ປ່າ​ໄມ້ (ສະ​ບັບ​ປັບປຸງ) FL64-2019.pdf
2 45/ສ​ພ​ຊ 15/06/2018 ກົດ​ໝາຍ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ຈັດ​ສັນ​ພູມ​ລຳ​ເນົາ​ ແລະ ອາ​ຊີບ LJL086-2018.pdf
3 26/ສພຊ 01/06/2018 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊົນລະປະທານ IRRIGATON_LAW2013.pdf
4 23432 01/09/2022 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 74/ສພຊ Lawonciviservant.pdf
5 64/ສພຊ 01/09/2022 ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້(2019).pdf
6 01/ສພຊ 01/09/2022 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສື່ມວນຊົນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສື່ມວນຊົນ-ສະ_ບັບ_ປັບ_ປຸງ-2016.pdf