Logo
Untitled 1

ວິໄສທັດ: ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍ: ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແນໃສ່ຮັກສາໄວ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ກວມເອົາ 19%   ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ມີຄວາມຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 3736/ກປ 19/08/2022 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງພືດ 3736MAF19-08-22.pdf
2 3975/ກປ 09/09/2022 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນໂຮງງານ ກປ 3975MAF09-09-2022.pdf
3 4229/ກປ 19/10/2017 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານຕຳແໜ່ງບໍລິຫານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 4229MAF19-10-17.pdf
4 2897/ກປ 14/07/2023 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານຜະລິດຝຸ່ນ ຂໍ້_ຕົກ_ລົງ ຄຸ້ມ_ຄອງ_ໂຮງ_ງານ_ຜະ_ລິດ_ຝຸ່ນ 2897ກ_ປ June 2023.pdf
5 3647/ກປ 02/09/2023 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເປີດນຳໃຊ້ເວັບໄຊຂອງກົມ ຄພດກ ຂໍ້ຕົກລົງຂໍ້ເປີດນຳໃຊ້ເວັບໄຊກົມຄພດກ.pdf
6 0196/ກປ 27/01/2022 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມ ຄພດກ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມ ຄພດກ.pdf
7 3706/ກປ 19/08/2022 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າການການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງພືດ 09-MAF-3736.pdf