Logo
Untitled 1

ວິໄສທັດ: ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍ: ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແນໃສ່ຮັກສາໄວ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ກວມເອົາ 19%   ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ມີຄວາມຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ແຈ້ງການ, ຄຳແນະນຳຕ່າງໆ

ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 0108/ກປ 26/09/2022 ແຈ້ງການແນະນໍາກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງລັດຖະກອນ 1008-24-02-21.pdf
2 1472/ກປ 19/04/2022 ແຈ້ງການໃຫ້ສືບຕໍ່ຮີບຮ້ອນດຳເນີນການມອບຮັບວຽກງານປຸງແຕ່ງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 1472MAF19-04-22.pdf
3 0336/ກປ 01/09/2022 ແຈ້ງການການປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ (ມອບ 9 ວຽກ) 0336MAF03-04-2017.pdf