Logo
Untitled 1

ວິໄສທັດ: ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍ: ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແນໃສ່ຮັກສາໄວ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ກວມເອົາ 19%   ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ມີຄວາມຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ຄຳສັ່ງ

ລ/ດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນເອກະສານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 0346/ກປ 01/09/2022 ຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 0346MAF-24-02-22.pdf
2 1300/ກປ 01/09/2022 ຄໍາສັ່ງວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການປັບປຸງ ສູນ, ສະຖານີ ຕິດພັນກັບການຫັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ລົງປະຈຳຢູ່ບັນດາສູນ, ສະຖານີ ຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ 1300MAF-08-10-21.pdf
3 1300/ກປ 08/10/2021 ຄຳສັ່ງປັບປຸງສູນສະຖານີ ແລະ ຫັນພະນັກງານລົງສູນ 1300MAF08-10-21.pdf
4 030/ກມສພ 01/09/2022 ມະຕິວ່າດ້ວຍມາດຖານພະນັກງານຄຸ້ມຄອງນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ 030 ກມສພ 030ptc03-01-2018.pdf
5 032/ກມສພ 01/09/2022 ມະຕິວ່າດ້ວຍວຽກງານສ້າງແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາຄຸ້ມຄອງ 032/ກມສພ 032ptc03-01-2018.pdf
6 19/09/2023 ຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 10 ນຍ ຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 10 ນຍ.pdf