Logo
Untitled 1

ວິໄສທັດ: ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍ: ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແນໃສ່ຮັກສາໄວ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ກວມເອົາ 19%   ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ມີຄວາມຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ແຜນດໍາເນີນງານ ທີ່ 2

*      ແຜນງານທີ 1: ສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ

 

ຈຸດປະສົງ:

 1. ດໍາເນີນ ການສໍາຫຼວດ, ສຶກສາຈໍາແນກ, ປະເມີນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມເຫມາະສົມຂອງດິນ, ກໍານົດແບ່ງເຂດທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ, ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃນແຕ່ລະລະດັບ ພ້ອມທັງສໍາຫຼວດຂອບເຂດ;

 2. ກໍານົດເຂດປູກພືດອຸດສາຫະກໍາ, ເຂດປູກພືດສະບຽງ, ເຂດປູກເຂົ້າ, ເຂດປູກໄມ້ໃຫ້ຫມາກ, ເຂດປູກໄມ້ເສດຖະກິດ, ເຂດປູກພືດອາຫານສັດ, ເຂດລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ຕາມແລວທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ແລວທາງ ເສດຖະກິດ ເຊື່ອມຈອດກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການລົງທຶນ ແລະ ວາງແຜນຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ ການຜະລິດພາຍໃນທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ ລວມທັງກໍານົດພື້ນທີ່ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໄພພິບັດ ແລະ ການປັບຕົວການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ;

 3. ສໍາຫຼວດ, ວັດແທກລະດັບນໍ້າໃຕ້ດິນ ແລະ ເກັບກໍາຕົວຢ່າງໃນພື້ນທີ່ດິນກະສິກໍາມາວິໄຈ ແລະ ສ້າງເປັນແຜນທີ່ ເພືອເປັນຂໍ້ມູນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ;

 4. ສະຫນອງ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ມູນ ແກ່ພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ:

 1. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການສໍາຫຼວດ ກໍານົດປະເພດທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ຮັບຮອງເຂດແຕ່ລະປະເພດໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານ ເຮັກຕາ ຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ ໃນທົ່ວປະເທດ;

 2. ສໍາຫຼວດ ຈຳແນກ ແລະ ປະເມີນຄຸນນະພາບ ດິນກະສິກໍາ;

 3. ສໍາຫຼວດ ວາງແຜນນຳໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກຳ ຕາມປະເພດພືດປູກ;

 4. ສໍາຫລວດ ເກັບຕົວຢ່າງນໍ້າໃຕ້ດິນໃນພື້ນທີ່ດິນກະສິກໍາ;

 5. ສໍາຫລວດ ກໍານົດພື້ນທີ່ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໄພພິບັດ ແລະ ການປັບຕົວການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ)

 6. ສ້າງແຜນທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທາງດ້ານພູມີສາດ  GIS

 

 ໂຄງການ:

 1. ໂຄງການ ສໍາຫຼວດ, ກໍານົດ ແລະ ຈັດສັນ  4 ປະເພດທີ່ດິນກະສິກໍາ 4,5 ລ້ານ ລະດັບແຂວງ ໃນທົ່ວປະເທດ;

 2. ໂຄງການ ພັດທະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທາງດ້ານພູມີສາດ GIS ລະດັບແຂວງ;

 3. ໂຄງການ ສໍາຫຼວດ ແລະ ກໍານົດເຂດທີ່ດິນກະສິກໍາ ບັນດາແຂວງຕາມແລວທາງລົດໄຟ ມາດຕາສ່ວນ 1/10.000 - 1/5.000;

 4. ໂຄງການ ສໍາຫຼວດຂອບເຂດ ແລະ ປະເມີນຄຸນນະພາບດິນນາເຂດຊົນລະປະທານ ໃນ 10 ແຂວງຈຸດສຸມບູລິມະສິດ ລະດັບເມືອງ;

 5. ໂຄງການ ສໍາຫຼວດ ແລະ ຈໍາແນກດິນ ລະດັບເມືອງ;

 6. ໂຄງການ ສໍາຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂອງການກໍານົດແບ່ງເຂດດິນກະສິກໍາ ລະດັບເມືອງ;

 7. ໂຄງການ ປະເມີນຄຸນນະພາບດິນນາ ໃນເຂດທົ່ງພຽງກາງ ແລະ ນ້ອຍ;

 8. ໂຄງການ ສໍາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ລະດັບບ້ານ;

 9. ໂຄງການ ສໍາຫຼວດການປ່ຽນແປງທີ່ດິນກະສິກໍາ ລະດັບບ້ານ;

 10. ໂຄງການ ປະເມີນຜົນແຜນຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັ້ນບ້ານ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້;

 11. ໂຄງການ ສໍາຫລວດ ວັດແທກລະດັບ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງນໍ້າໃຕ້ດິນ;

 12. ໂຄງການ ສໍາຫລວດ ຂອບເຂດພື້ນທີ່ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໄພພິບັດຕໍ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ການປັບຕົວການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.