Logo
Untitled 1

ວິໄສທັດ: ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍ: ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແນໃສ່ຮັກສາໄວ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ກວມເອົາ 19%   ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ມີຄວາມຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ແຜນດໍາເນີນງານ ທີ່ 2

*      ແຜນງານທີ 2: ການວິໄຈດິນ, ພືດ, ຝຸ່ນ ແລະ ນໍ້າໃນເຂດການຜະລິດກະສິກໍາ

 

ຈຸດປະສົງ:

 1. ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ ຄຸນສົມບັດທາງດ້ານ ເຄມີ, ຟີຊິກ ແລະ ຊີວະວິທະຍາ ຂອງດິນ, ວິໄຈຝຸ່ນ, ນ້ຳ ແລະ ພືດ,  ສານພິດຕົກຄ້າງ ແລະ ທາດໂລຫະໜັກທີ່ເປັນພິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການນຳໃຊ້ສານເຄມີ: ຢາຂ້າຫຍ້າ, ຢາຂ້າແມງໄມ້, ຢາຂ້າເຊື້ອລາ, ຈາກການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ແລະ ອື່ນໆ;

 2. ໃຫ້ການບໍລິການ ວິໄຈດິນ, ນໍ້າ, ພືດ ແລະ ຝຸ່ນ ໃຫ້ພາກລັດ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ຜູ້ປະກອບການ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ຊາວກະສິກອນ ລວມທັງໃຫ້ຄຳແນະນຳການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນການວິໄຈ

 3. ເປັນສູນກາງໃຫ້ແກ່ ເຄືອຂ່າຍຫ້ອງວິໄຈ ໃນ ສປປ ລາວ, ພ້ອມນຳພາສ້າງ, ປັບປຸງຫ້ອງວິໄຈລະດັບພາກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບການວິໄຈດິນ, ນໍ້າ, ພືດ ແລະ ຝຸ່ນ ສຳລັບກະສິກຳ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ

 4. ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄຸນນະພາບ ຂອງຫ້ອງວິໄຈ ລະດັບພາກ, ວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ຫ້ອງວິໄຈເອກະຊົນ.

ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ:

 1. ປັບປຸງ ລະບົບການວິິໄຈດິນ, ຝຸ່ນ, ພືດ, ນໍ້າ ຢູ່ສູນກາງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທັນສະໄໝ;

 2. ຄົ້ນຄວ້າ ພັດທະນາ ເຄື່ອງມືການວິໄຈດິນ ເຄື່ອນທີ່;

 3. ສ້າງເຄືອຂ່າຍການວິໄຈດິນ, ພຶດ, ຝຸ່ນ ແລະ ນໍ້າ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;

 4. ສຶກສາ ແລະ ວິໄຈຄຸນະພາບຂອງດິນ, ຝຸ່ນ, ພືດ, ນໍ້າ ສໍາລັບການກະສິກໍາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

 5. ບໍລິການ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການວິໄຈ ອອກສູ່ສັງຄົມ.

ໂຄງການ       

 1. ໂຄງການ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຊຸດວິໄຈດິນ ພາກສະໜາມ;

 2. ໂຄງການ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຫ້ອງວິໄຈດິນ ພາຍໃນປະເທດ;

 3. ໂຄງການ ຂະຫຍາຍສ້າງຫ້ອງວິໄຈດິນ 3 ພາກ (ເໜືອ, ກາງ ແລະ ໃຕ້);

 4. ໂຄງການ ພັດທະນາ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ດ້ານການວິໄຈດິນ, ຝຸ່ນ, ແລະ ນໍ້າ ອອກສູ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ;

 5. ໂຄງການ ໃຫ້ການບໍລິການ ການວິໄຈດິນ ເຄື່ຶອນທີ່ ເຂດຈຸດສຸມລັດຖະບານ;

 6. ໂຄງການ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍ ເຊື້ອຈຸລິນຊີ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ດິນ ແລະ ພືດ.