Logo
Untitled 1

ວິໄສທັດ: ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍ: ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແນໃສ່ຮັກສາໄວ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ກວມເອົາ 19%   ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ມີຄວາມຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ແຜນດໍາເນີນງານ ທີ່ 2

*      ແຜນງານທີ 3: ການຄຸ້ມຄອງການໍາໃຊ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ທີ່ດິນກະສິກໍາ

 

 

ຈຸດປະສົງ:

 1. ຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ດິນກະສິກໍາປະເພດຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍການສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນການນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ລວມທັງການພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ເພື່ອສະເໜີອອກໃບຕາດິນ ນໍາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

 2. ດໍາເນີນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການນໍາໃຊ້, ການເຊົ່າ, ການສໍາປະທານ, ແລະ ການຫັນປ່ຽນ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ຢ່າງເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ແນໃສ່ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ;

 3. ຄົ້ນຄວ້າ, ນໍາສະເໜີ, ສ້າງນິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້, ການປົກປັກຮັກສາ ທີ່ດິນກະສິກໍາບໍ່ໃຫ້ຫັນປ່ຽນເປັນດິນປະເພດອື່ນ ພ້ອມທັງໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ:

 1. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ ການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ;

 2. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ;

 3. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນການນໍາໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ;

 4. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປັກຫຼັກຫມາຍ ຂອບເຂດສະຫງວນໄວ້ຜະລິດກະສິກຳ ຢູ່ເຂດຈຸດສຸມຜະລິດສະບຽງ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ ແລະ ໃນຂອບເຂດດິນນາຊົນລະປະທານ;

 5. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ, ບັນດານິຕິກຳ ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ອອກສູ່ສັງຄົມ.

 ໂຄງການ:

 1. ໂຄງການສໍາຫຼວດ-ວັດແທກ ອອກໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ;

 2. ໂຄງການສ້າງນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ;

 3. ໂຄງການຄຸ້ມຄອງການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນກະສິກໍາ;

 4. ໂຄງການຕິດຕາມ ກວດກາ ການຄຸ້ມຄອງ,ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ລະດັບແຂວງ;

 5. ໂຄງການສ້າງເຄືອຂ່າຍຖານຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ລະດັບຊາດ;

 6. ໂຄງການ ກໍານົດ ແລະ ປັກຫຼັກຫມາຍເຂດສະຫງວນເນື້ອທີ່ດິນນາ ແລະ ດິນກະສິກໍາອື່ນໆ ໃນ 10 ແຂວງຈຸດສຸມບູລິມະສິດ.