Logo
Untitled 1

ວິໄສທັດ: ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍ: ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແນໃສ່ຮັກສາໄວ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ກວມເອົາ 19%   ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ມີຄວາມຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ແຜນດໍາເນີນງານ ທີ່ 2

*      ແຜນງານທີ 4: ການພັດທະນາທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການໍາໃຊ້ຝຸ່ນ

 

 

ຈຸດປະສົງ:

 1. ຄົ້ນຄ້ວາ, ປັບປຸງດິນນາ ດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ, ຟື້ນຟູດິນກະສິກໍາ ທີ່ເສື່ອມໂຊມ

 2. ຄົ້ນຄວ້າ, ທົດລອງ, ສາທິດຮູບແບບ ແລະ ສ້າງຮູບແບບ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃນແຕ່ລະເຂດການຜະລິດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບຈຸດພິເສດ ແລະ ພູມສັນຖານ ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເໝາະສົມ; ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ທົດລອງ, ສາທິດ ແລະ ສ້າງຮູບແບບການຈັດການດິນ, ນໍ້າ, ແລະ ອັດຕາຝຸ່ນທີ່   ເໝາະສົມ ຕໍ່ການປູກພືດ ໃນແຕ່ລະເຂດທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ ໃຫ້ຖືກກັບພືດປູກ ແລະ ສະພາບຂອງດິນ;

 3. ຄົ້ນຄ້ວາຮູບແບບ ແລະ ສ້າງຕົວແບບ ການຜະລິດຝຸ່ນ, ດິນປູກ; ເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ຕົວຢ່າງວັດຖຸດິບ ທີ່ມີທ່າແຮງ ໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ໂຮງງານ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ນຳໃຊ້ຜະລິດຝຸ່ນ;

 4. ຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາໂຮງງານຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບ, ຝຸ່ນອົງຄະທາດ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດຝຸ່ນວິທະຍາສາດ; ສ້າງແຜນດຸ່ນດ່ຽງຝຸ່ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

 5. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ຊຸກຍູ້, ໃຫ້ການບໍລິການ, ການຜະລິດຝຸ່ນ, ດິນປູກຂອງໂຮງງານ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ; ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງການສະໜອງຝຸ່ນພາຍໃນ, ໃນການອອກ, ໂຈະ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດ ດຳ ເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບໂຮງງານຜະລິດ ແລະ ຮ້ານຈຳໜ່າຍຝຸ່ນ;

 6. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່ສູນກາງ ຮອດທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອພັດທະນາທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ເຊັ່ນ: ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກົມປູກຝັງ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຜູ້ປະກອບການ ເປັນຕົ້ນ;

 7. ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ, ການທົດລອງ ແລະ ບັນດາເຕັກນິກການປັບປຸງດິນ, ການນຳໃຊ້ດິນ, ການຜະ ລິດ-ນຳໃຊ້ຝຸ່ນທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ປະກອບການ, ນັກຮຽນຮູ້ ແລະ ຜູ້ສົນໃຈທົ່ວໄປ.

ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ:

 1. ຄົ້ນຄວ້າ ພັດທະນາ ຮູບແບບການຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ ຝຸ່ນອົງຄະທາດ ໃນເຂດຈຸດສຸມການຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ພືດທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ;

 2. ສາທິດ ຜັນຂະຫຍາຍ ວິທີການ ນໍາໃຊ້ດິນຄ້ອຍຊັນທີີ່ເໝາະສົມ ໃນເຂດພູດອຍ;

 3. ພັດທະນາຮູບແບບ ການຈັດການດິນ, ນໍ້າ ແລະ ຝຸ່ນຕໍ່ການປູກພືດ ເຂດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ;

 4. ສາທິດ ແລະ ຂະຫຍາຍ ຮູບແບບ ການປັບປຸງດິນ ດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຝຸ່ນຂຽວ (ພືດຕະກຸນຖົ່ວ), ໄຖປົກຕໍເຟືອງ ເປັນຕົ້ນ;

 5. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ໃຫ້ການບໍລິການຕໍ່ການຜະລິດຝຸ່ນ ແລະ ດິນປູກຂອງໂຮງງານ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ;

 6. ຕິດຕາມ-ກວດກາ ການຈຳໜ່າຍ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນຝຸ່ນ;

 7. ປັບປຸງ ແລະ ຟື້ນຟູ ດິນກະສິກຳ ທີ່ເສື່ອມໂຊມ;

 8. ຄົ້ນຄວ້າ, ສາທິດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ  ວິທີການນຳໃຊ້ດິນ ແບບອານຸລັກ, ກະສິກໍາແບບນິເວດ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

 ໂຄງການ:

 1. ໂຄງການສ້າງຕົວແບບ ການຜະລິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ຝຸ່ນອົງຄະທາດ ຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອກະສິກຳ ໃນຕະຫຼາດຊູມຊົນ;

 2. ໂຄງການທົດສອບການນຳໃຊ້ຝຸ່ນ ຕໍ່ການປັບປຸງດີນ ໃນເຂດທີ່ປູກມັນຕົ້ນ, ອ້ອຍ, ສາລີ ແລະ ພຶດຜັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ;

 3. ໂຄງການສ້າງທະນາຄານຝຸ່ນໃນກຸ່ມຊາວກະສິກອນຜູ້ປູກເຂົ້າ ແລະ ພືດຜັກ;

 4. ໂຄງການສ້າງຕົວແບບຈັດການດິນ ແລະ ຝຸ່ນ ຕໍ່ການປູກພືດໃນເຂດພື້ນທີ່ດິນຄ້ອຍຊັນ ສຳລັບການກະສິກຳທີ່ໝັ້ນຄົງ;

 5. ໂຄງການສ້າງຄອບຄົວຕົວແບບ ໃນການຈັດການດິນ ແລະ ຝຸ່ນຕໍ່ກັບການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກເປັນສິນຄ້າ;

 6. ໂຄງການຈັດການດິນປູກພຶດສະເພາະ ພື້ນທີ່ຂັ້ນບ້ານຫຼັງຈາກ ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານແລ້ວ;

 7. ໂຄງການສ້າງຕົວແບບການຈັດການດິນ, ນໍ້າ ແລະ ຝຸ່ນ ສະເພາະພື້ນທີ່ ສຳລັບຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍທີ່ ຢູ່ໃນເຂດແຫ້ງແລ້ງມີຄວາມສ່ຽງສູງ;

 8. ໂຄງການສ້າງຕົວແບບ ໃນການຈັດການດິນ ແລະ ຝຸ່ນ ຕໍ່ການປູກກ້ວຍເປັນສິນຄ້າ ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ສານເຄມີ;

 9. ໂຄງການສ້າງຊາວນາຕົວແບບປັບປຸງດິນນາ ດ້ານຮູບແບບຕ່າງໆ ໃນ 10 ແຂວງຈຸດສຸມລັດຖະບານ;

 10. ໂຄງການຜັນຂະຫຍາຍການໄຖປົກຕໍເຟືອງ ໃນເຂດນໍ້າຝົນ 7 ທົ່ງພຽງໃຫຍ່;

 11. ໂຄງການສ້າງຕົວແບບນຳໃຊ້ເສດພືດ ແລະ ວັດສະພືດ ຕໍ່ການປັບປຸງດິນ ປູກພືດ;

 12. ໂຄງການຍົກສະມັດຕະພາບການຜະລິດຖົ່ວ ແລະ ສາລີ ທີ່ເປັນສິນຄ້າ ຫຼັງເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາ ເຂດພາກເໜືອຂອງລາວ  ແລະ 10 ແຂວງຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານ;

 13. ໂຄງການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການຜະລິດ ແລະ ຈໍາຫນ່າຍຝຸ່ນຊີວະພາບ, ຝຸ່ນອົງຄະທາດ ແລະ ດິນປູກ;

 14. ໂຄງການຟື້ນຟູດິນກະສິກໍາທີ່ເສື່ອມໂຊມ;

 15. ໂຄງການສ້າງຕົວແບບຜະລິດກະສິກໍາແບບນິເວດ ແລະ ປັບປຸງລະບົບກະສິກໍາແບບນິເວດ;

 16. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວິຊາການປັບປຸງໃນການຍົກສະມັດຕະພາບການຜະລິດກະສິກໍາ ໃຫ້ກຸ່ມຊາວ

 17. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຜະລິດຝຸ່ນໃຫ້ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ, ຜຸ້ປະກອບການ, ສູນເຕັກນິກ ແລະ ສະຖານີ ໃນເຂດຈຸດສຸມການຜະລິດກະສິກໍາທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ.