Logo
Untitled 1

ວິໄສທັດ: ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍ: ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແນໃສ່ຮັກສາໄວ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ກວມເອົາ 19%   ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ມີຄວາມຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ແຜນດໍາເນີນງານ ທີ່ 2

*      ແຜນງານທີ 5: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງບຸກຄະລາກອນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

 

 

ຈຸດປະສົງ:

 1. ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບຸກຄະລາກອນດ້ານການສໍາຫຼວດ, ວິໄຈ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຕາມສາຍຕັ້ງ ລວມທັງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

 2. ສືບຕໍ່ ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຍົກລະດັບທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຍາວ ສະເພາະດ້ານ ຢູ່ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕາມສາຍຕັ້ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ວຽກສໍາຫຼວດດິນ, ກໍານົດແບ່ງເຂດ ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ, ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທາງວິຊາການທີ່ທັນສະໄໝເປັນຕົ້ນແມ່ນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື GPS GIS ເຂົ້າໃນການສ້າງແຜນທີ່ຊະນິດຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກະສິກໍາ ພ້ອມທັງສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດາຄູ່ມື

 3. ຄົ້ນຄ້ວາຮູບແບບ ແລະ ສ້າງຕົວແບບ ການຜະລິດຝຸ່ນ, ດິນປູກ; ເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ຕົວຢ່າງວັດຖຸດິບ ທີ່ມີທ່າແຮງ ໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ໂຮງງານ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ນຳໃຊ້ຜະລິດຝຸ່ນ;

 4. ຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາໂຮງງານຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບ, ຝຸ່ນອົງຄະທາດ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດຝຸ່ນວິທະຍາສາດ; ສ້າງແຜນດຸ່ນດ່ຽງຝຸ່ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

 5. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ຊຸກຍູ້, ໃຫ້ການບໍລິການ, ການຜະລິດຝຸ່ນ, ດິນປູກຂອງໂຮງງານ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ; ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງການສະໜອງຝຸ່ນພາຍໃນ, ໃນການອອກ, ໂຈະ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດ ດຳ ເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບໂຮງງານຜະລິດ ແລະ ຮ້ານຈຳໜ່າຍຝຸ່ນ;

 6. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່ສູນກາງ ຮອດທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອພັດທະນາທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ເຊັ່ນ: ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກົມປູກຝັງ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຜູ້ປະກອບການ ເປັນຕົ້ນ;

 7. ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ, ການທົດລອງ ແລະ ບັນດາເຕັກນິກການປັບປຸງດິນ, ການນຳໃຊ້ດິນ, ການຜະ ລິດ-ນຳໃຊ້ຝຸ່ນທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ປະກອບການ, ນັກຮຽນຮູ້ ແລະ ຜູ້ສົນໃຈທົ່ວໄປ.

ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ:

 1. ສ້າງສູນວິໄຈດິນ ລະດັບພາກ (ພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້;

 2. ສ້າງບ່ອນຮຽນຮູ້ດ້ານການພັດທະນາ ທີ່ດິນກະສິກຳສຳລັບພະນັກງານວິຊາການທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊາວກະສິກອນ (ສູນຝຶກ);

 3. ສ້າງວິຊາການດິນ (ອາສາສະໜັກໝໍດິນ) ໃນລະດັບກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍ;

 4. ກໍ່ສ້າງ, ຕໍ່ເຕີມ, ບູລະນະສໍານັກງານ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ສະເພາະດ້ານຕາມສາຍຕັ້ງ (ສໍາຫຼວດ, ວາງແຜນ, ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືວິ ຊາການທີ່ທັນສະໄໝ, ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້, ພັດທະນາທີ່ດິນ ແລະ ແຜນການ-ຮ່ວມມື);

 5. ສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຕໍ່ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ;

 6. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ດິນກະສິກຳ ອອກສູ່ສັງຄົມ;

 7. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການພັດທະນາຮູບແບບການນຳໃຊ້ດິນ, ການຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ຝຸ່ນໃຫ້ຂະແໜງການ, ສູນ, ໜ່ວຍງານ, ສະຖານີ ຕາມສາຍຕັ້ງ;

 8. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາໂຮງງານຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບ, ຝຸ່ນອົງຄະທາດ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດຝຸ່ນວິທະຍາສາດ;

 9. ຊຸກຍູ້, ໃຫ້ການບໍລິການ, ການຜະລິດຝຸ່ນ, ດິນປູກຂອງໂຮງງານ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ; ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງການສະໜອງຝຸ່ນພາຍໃນ, ໃນການອອກ, ໂຈະ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດ ດຳເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບໂຮງງານຜະລິດ ແລະ ຮ້ານຈຳໜ່າຍຝຸ່ນ.

 ໂຄງການ:

 1. ຄງການສ້າງສູນວິໄຈດິນ ລະດັບພາກ (ພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້)

 2. ໂຄງການສ້າງສູນຮຽນຮູ້ດ້ານການພັດທະນາ ທີ່ດິນກະສິກໍາ;

 3. ໂຄງການສ້າງວິຊາການດິນຂັ້ນບ້ານ (ໝໍດິນ);

 4. ໂຄງການສ້າງ, ຂະຫຍາຍ ແລະ ບູລະນະຕືກອາຄານຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ;

 5. ໂຄງການປັບປຸງຫ້ອງປະຊຸມຂອງກົມໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບລະບົບການປະຊຸມອອນລາຍທີ່ທັນສະໄຫມ;

 6. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວຽກງານບໍລິການ, ແຜນການ ແລະ ງົບປະມານໃຫ້ແກ່ວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ ດິນກະສິກໍາ;

 7. ໂຄງການ ພັດທະນາບຸກຄາລາກອນ ວິຊາການສໍາຫຼວດ, ວາງແຜນ, ຈໍາແນກດິນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃນທົ່ວປະເທດ;

 8. ໂຄງການ ພັດທະນາວິຊາສະເພາະກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື GIS, GPS ເຂົ້າໃນວຽກງານສໍາຫຼວດ ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ;

 9. ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ນັກວິຊາການ ດ້ານ ວິໄຈດິນ, ຝຸ່ນ, ພືດ ແລະ ນໍ້າ;

 10. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນ ດ້ານດິນ ແລະ ຝຸ່ນ ລະດັບ ແຂວງ, ເມືອງ;

 11. ໂຄງການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກໍາ;

 12. ໂຄງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສ້າງນິກໍາ;

 13. ໂຄງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ;

 14. ໂຄງການເຜີຍແຜ່ ເຕັກນິກການປັບປຸງດີນ 10 ແຂວງຈຸດສຸມລັດຖະບານ;

 15. ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ;

 16. ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ;

 17. ໂຄງການເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ;

 18. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການສ້າງສື່ສິງພິມ ໂຄສະນາຕ່າງໆ ຂອງວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ.

 19. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຜູ້ປະກອບການຜະລິດຝຸ່ນໃນ 10 ແຂວງຈຸດສຸມ;