Logo
Untitled 1

ວິໄສທັດ: ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍ: ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແນໃສ່ຮັກສາໄວ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ກວມເອົາ 19%   ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ມີຄວາມຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ບົດລາຍງານ

ລ/ດ ລະດັບ ເນື້ອໃນບົດລາຍງານ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ/ດາວໂຫຼດ
1 ບົດລາຍງານແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂັ້ນແຂວງ ບົດລາຍງານການກຳນົດແບ່ງເຂດທີ່ດິນກະສິກຳ ແຂວງ ຊຽງຊວາງ XiengKhuong Report.pdf
2 ບົດລາຍງານແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂັ້ນແຂວງ ບົດລາຍງານການກຳນົດແບ່ງເຂດທີ່ດິນກະສິກຳ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ Bokeo Report.pdf
3 ບົດລາຍງານແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂັ້ນແຂວງ ບົດລາຍງານການກຳນົດແບ່ງເຂດທີ່ດິນກະສິກຳ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ Bolikhamsay Report.pdf
4 ບົດລາຍງານແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂັ້ນແຂວງ ບົດລາຍງານການກຳນົດແບ່ງເຂດທີ່ດິນກະສິກຳ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ Luangnamtha Report.pdf
5 ບົດລາຍງານແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂັ້ນແຂວງ ບົດລາຍງານການກຳນົດແບ່ງເຂດທີ່ດິນກະສິກຳ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ Luangprabang Report.pdf
6 ບົດລາຍງານແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂັ້ນແຂວງ ບົດລາຍງານການກຳນົດແບ່ງເຂດທີ່ດິນກະສິກຳ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ Oudomsay Report.pdf
7 ບົດລາຍງານແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂັ້ນແຂວງ ບົດລາຍງານການກຳນົດແບ່ງເຂດທີ່ດິນກະສິກຳ ແຂວງ ວຽງຈັນ Vientiane Report.pdf
8 ບົດລາຍງານແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂັ້ນແຂວງ ບົດລາຍງານການກຳນົດແບ່ງເຂດທີ່ດິນກະສິກຳ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ Xayyabouly Report.pdf