Logo
Untitled 1

ວິໄສທັດ: ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍ: ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແນໃສ່ຮັກສາໄວ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ກວມເອົາ 19%   ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ມີຄວາມຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ ລົງກວດກາການປູກພືດລະດູແລ້ງເປັນສິນຄ້າ

ເພື່ອສົ່ງເສີມການປູກພືດລະດູແລ້ງເປັນສິນຄ້າ ເຮັດໃຫ້ການປູກພືດມີຄວາມຢືນຍົງ ແລະ ດິນມີຄວາມເໝາະສົມ . ໃນວັນທີ 25-26 ມັງກອນ 2024 ຢູ່ທີ່ ບ້ານ ນໍ້ານ້ອຍປາມັນ, ບ້ານ ວຽງໃຫມ, ໜອງຄຳ ແລະ ບ້ານ ນໍ້າສິງ. ເມືອງ ວຽງພູຄາ, ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ພະນັກງານວິຊາການ ຂະແໜງ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ 2 ທ່ານ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ວຽງພູຄາ 1 ທ່ານ ໄດ້ສົບທົບກັບ ວິຊາການ ບໍລິສັດ ຢັ້ງໂຢ ຈໍາກັດ 1 ທ່ານ ລົງກວດກາ ການນໍາໃຊ້ ດິນ ແລະ ຝຸ່ນ ພ້ອມເກັບຕົວຢ່າງດິນ ແລະ ຝຸ່ນ ສົ່ງໄປວິໄຈຢູ່ສູນກາງ ແລະ ປຶກສາຫາຫຼື ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ ຫຍຸ້ງຫຍາກ ໃນກະປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ລົງກວດກາ ເຫັນວ່າເນື້ອທີ່ສວນປູກພືດລະດູແລ້ງ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປີ 2024 ມີ : ສວນໝາກໂມ 465,31 ເຮັກຕາ , ສວນໝາກຖົ່ວ 6 ເຮັກຕາ ແລະ ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງ ດິນ ຈຳນວນ 5 ຕົວຢ່າງ ແລະ ຝຸ່ນ ຈຳນວນ 5 ຕົວຢ່າງ ເພື່ອນຳມາວິໄຈ ຢູ່ ສູນກາງ, ການນຳໃຊ້ດິນແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມໂດຍພື້ນຖານ ໄດ້ນຳໃຊ້ ເຕັກນິກໃນການ ໄຖ, ຄາດ ແລະ ຍົກຮ່ອງເປັນໜານ 35 -40 ຊມ, ຂະໜາດປູກ 0,5 x 2,6 ຊັງຕິແມັດ ເພື່ອສະດວກໃນການບົວລະບັດຮັກສາ, ການຈັດການນໍ້າ ແລະ ການໃສ່ຝຸ່ນຕ່າງໆ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດນັບແຕ່ມື້ປູກໄປຮອດມື້ເກັບກ່ຽວໝາກໂມ ໃຊ໊ເວລາ ປະມານ 90 ກວ່າວັນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍໄດ້ປະມານ 65 ໂຕນ ຕໍ່ ເຮັກຕ້າ, ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຈາກຄ່າເຊົາດິນ ແລະ ຄ່າອອກແຮງງານ ວັນລະ 130,000 ກິບ ສໍາລັບການນຳເຂົ້າຝຸ່ນ ແມ່ນໄດ້ນໍາເຂົ້າມາຈາກປະເທດ ສປ ຈີນ ມີສູດ 46 ເປີເຊັນ , ສູດ 15-15-15 , 5-5-45 + 9s, 11.5+23CAO ແລະ ສູດ 99-52-34 ຜ່ານການກວດກາເຫັນວ່າ ການນໍາເຂົ້າຝຸ່ນ ແລະ ປັດໃຈການຜະລິດຕ່າງໆ ດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງບໍ່ມີໃບອານຸຍາດນຳເຂົ້າ, ບໍ່່ມີສະຫຼາກ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຂື້ນທະບຽນທາງວິຊາການຖືກຕ້ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ ເພີ່ນຍັງໄດ້ວາງມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ເຜີຍແຜ່ດ້ານລະບຽບ, ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ນຄອງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານການປູກພືດເປັນສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ ຢ່າງທົ່ວເຖີງ , ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຊຸກຍູ້, ຂົນຂວາຍຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມຜະລິດ ໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ ສ້າງລະບຽບໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາຕິດຕາມ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃຫ້ຮັດກຸ່ມ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດດ້ານລະບຽບ, ກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ອີກດ້ວຍ