Logo
Untitled 1

ວິໄສທັດ: ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍ: ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແນໃສ່ຮັກສາໄວ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ກວມເອົາ 19%   ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ມີຄວາມຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັ້ນບ້ານ ,ຢູ່ບ້ານໜອງເຮືອທອງ, ເມືອງໄຊບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ການວາງນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັ້ນບ້ານ ,ຢູ່ບ້ານໜອງເຮືອທອງ, ເມືອງໄຊບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນວັນທີ່ 17-31 ມັງກອນ 2024, ທາງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາກະສິກຳ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ລົງເຄື່ອນ ໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັ້ນບ້ານ ,ຢູ່ບ້ານໜອງເຮືອທອງ, ເມືອງໄຊບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຮ່ວມກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍໄດ້ຮັບທືນສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການສົ່ງເສີມລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ວຽກງານດັ່ງກ່າວເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນແໜງການກະສິກຳ ໂດຍໄດ້ນໍາໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງພູມສາດ (GIS) ຊ່ວຍເຂົ້າໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດກະສິກຳ ໂດຍນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການວິເຄາະ, ການກຳນົດແບ່ງເຂດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນຫຼາຍລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລະດັບມະຫາພາກ, ລະດັບແຂວງ, ລະດັບເມືອງ, ລະດັບກຸ່ມບ້ານ ແລະ ລະດັບບ້ານ ຜ່ານມາກໍ່ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຂະແໜງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ວ່າເປັນລັກສະນະເອກະກະສານ, ແຜນທີ່ ແລະ ອື່ນໆ ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍນັກວາງແຜນ, ນັກລົງທຶນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ເພື່ອໄປນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຂອງກະຊວງ, ຈຶ່ງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັ້ນບ້ານຂື້ນ ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນຂໍ້ມູນທີ່ຖຶກຕ້ອງ ແລະ ໄກ້ຄຽງທີ່ສຸດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ໂດຍຖືເອົາການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊາວບ້ານ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂອງບ້ານ (ຄະນະຮັບຜິດຊອບການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ) ແລະ ນໍາເອົາຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໃດ້ຢູ່ພາກສະໜາມເພື່ອນໍາໄປວິເຄາະຢູ່ພາກຫ້ອງການ ແລ້ວລົງກວດຄືນກັບການຜະລິດຕົວຈິງ ຢູ່ພາກສະໜາມ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປະເມີນໄດ້ວ່າ ເຮົາຄວນກຳນົດທິດທາງຂອງການວາງແຜນໃນອະນາຄົດຄືແນວໄດ, ມີຄວາມຊັດເຈນໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ ເພື່ອສົມທຽບຂໍ້ມູນແລ້ວສາມາດປັບປຸງຂໍ້ມູນໃຫ້ມີຄວາມຍອມຮັບຂອງສັງຄົມເປັນຢ່າງດີ, ຊື່ງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄັ້ງນີ້ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນຄະນະຊີ້້ນຳສູນກາງ ຈຳນວນ 2 ທ່ານ, ພະແນກກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ແຂວງ 2 ທ່ານ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ 1 ທ່ານ, ຮອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ 1 ທ່ານ, ຮອງຫ້ອງການຊັບເມືອງ 1 ທ່ານ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການພາຍໃນ, ຮອງຫ້ອງຍຸຕິທຳ, ພະນັກງານພາກສະໜາມ 11 ທ່ານ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ ບ້ານອ້ອມຂ້າງບ້ານ 5 ບ້ານທີ່ຕິດຈອດກັບບ້ານໜອງເຮືອທອງ, ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໜອງເຮືອທອງ ຈຸດປະສົງໂຄງການ ເພຶ່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປູກພືດແຕ່ລະປະເພດ,ເພຶ່ອເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານການອອກໃບທະບຽນທີ່ດິນກະສິກຳ,ເພື່ອເປັນການປະເມີນຄຸນນະພາບດິນ ແລະ ປະເມີນຄວາມເໝາະສົມຂອງດິນ ໃນການປູກພືດແຕ່ລະຊະນິດ ໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ, ບ້ານໜອງເຮືອທອງ ເປັນບ້ານໜື່ງທີ່ມີສາຍນ້ຳເຊບັ້ງໄຟເປັນແມ່ນ້ຳຫຼັກ ນອກນັ້ນໃນບ້ານຍັງມີໜອງເຮືອທອງ, ໜອງຄ້າ, ໜອງຫຍ້າມ້າ,ໜອງປົ່ງ, ໜອງເພນ... , ມີເຂດຄຸ້ມຄອງຕິດກັບ 05 ບ້ານຄື: ບ້ານຍາງຄ້ຳ, ບ້ານນາຊຽງຄານ, ບ້ານທ່າຂາມ, ບ້ານແກ້ງແຮດ ແລະ ບ້ານຄຳໂນນສູງ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 2.290 ເຮັກຕາ, 140 ຫຼັງຄາ, 170 ຄ/ຄ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ1,015 ຄົນ, ຍິງ 504 ຄົນ, ຊົນເຜົ່າລາວ 100 %, ອາຊີບຫຼັກແມ່ນເຮັດນາ, ຜ່ານການເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກຊາວບ້ານຈຳນວນ 138 ຄອບຄົວ ມີຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າກິນທັງໝົດ 332,500 ກິໂລ, ມີລາຍຮັບທັງໝົດ 4,652,260,000 ກີບ ສະເລ່ຍຕໍ່ຄອບຄົວ 1,441,898 ກີບ, ສະພາບການຜະລິດຂອງບ້ານ ອາຊີບຫຼັກຂອງປະຊາຊົນແມ່ນເຮັດນາ, ເຮັດສວນ, ຮອງລົງມາແມ່ນການລ້ຽງສັດ (ງົວ, ຄວາຍ) ແລະ ຫາປາ ການນໍາໃຊ້ແນວພັນແມ່ນເຂົ້າພັນປັບປຸງໂດຍສະເພາະ ແມ່ນແນວພັນທ່າດອກຄໍາ 8 ແລະ ທ່າສະໂນ 11 ປະຊາຊົນມີເນື້ອທີ່ດິນທໍາການຜະລິດເປັນພຽງພໍ, ມີຄວາມຊີນເຄີຍໃນການປູກພືດ ແລະ ລ້ຽງສັດ, ມີເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມທີ່ສາມາດທຽວໄດ້ ທັງ 2 ລະດູ, ການທຳການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຮັດນາແຊງແມ່ນມີບັນຫານ້ຳບໍ່ພຽງພໍກັບເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດ, ດິນບໍ່ງາມຕ້ອງໄດ້ໃສ່ປູ໋ຍຫຼາຍ, ສ່ວນນາປີແມ່ນຍັງມີບັນຫານ້ຳຖ້ວມ, ພື້ນທີ່ໃນການລ້ຽງສັດສັງເກດເຫັນວ່າມີໜ້ອຍຈຳກັດ ບໍ່ພຽງພໍໃນການລ້ຽງສັດໃຫຍ່.