Logo
Untitled 1

ວິໄສທັດ: ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍ: ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແນໃສ່ຮັກສາໄວ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ກວມເອົາ 19%   ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ມີຄວາມຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ລະດັບຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ວຽກງານນິເວດກະສິກຳ ເຂົ້າໃນເວທີອາຊຽນ

ວັນທີ 15 ມີນາ 2024 ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ຮ່ວມກັບ ໜ່ວຍງານຂະແໜງການຍ່ອຍນິເວດກະສິກໍາ (SSWG-AE) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ລະດັບຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານນິເວດກະສິກຳ ເຂົ້າໃນເວທີອາຊຽນ ຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວພາຊາ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ. ນິວົງ ສີປະເສີດ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ Francois-Xavier Duporge, ຫົວໜ້າ ອົງການຝຣັ່ງ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳລາວ (AFD). ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີພະນັກງານພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເຂົ້າຮ່ວມ ເຊີ່ງລວມທັງໝົດ 59 ທ່ານ, ຍີງ 22 ທ່ານ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແນໃສ່: 1) ຍົກສູງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຂອບວຽກອາຊຽນ ເຊີ່ງເປັນຈຸດລິເລີ່ມຂອງການສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ການດຳເນີນງານ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຫັນປ່ຽນລະບົບສະບຽງອາຫານ ຜ່ານການເຮັດກະສິກຳ ແລະ ນິເວດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ, 2) ນຳເອົາຄຳຄິດຄຳເຫັນຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການຫັນປ່ຽນດ້ານນິເວດກະສິກຳທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນການໃນປະຈຸບັນ, 3) ເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນດາກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກຳນົດວາລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການ ສະໜັບສະໜູນວຽກງານຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະດັບຊາດ; ແລະ 4) ເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນຮ່ວມມື ແລະ ກົນໄກແບບຫຼາຍຝ່າຍທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ຈຳເປັນຕໍ່ການຮັກສາຂະບວນການສ້າງແຜນ ແລະ ການດຳເນີນງານເພື່ອການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ນິເວດກະສິກຳທີ່ຍືນຍົງ. ການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ເພື່ອເປັນເວທີປຶກສາຫາລືແຫ່ງຊາດໃນລາວ ໂດຍຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຂອບວຽກ ຂອງຂະ ແໜງການຍ່ອຍນິເວດກະສິກຳ (SSWG-AE) ໂດຍຮ່ວມກັບ ຈຸດປະສານງານ ແຫ່ງຊາດ ດ້ານການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ (SOMRDPE) ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງຂະແໜງການພືດອາຊຽນ (ASWGC), ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ AsiaDHRAA ແລະ ໂຄງການ ASSET. National Consultation on Promoting Agroecology in ASEAN On 15th March 2024, a significant event took place at the Crown Plaza Hotel in Vientiane Capital, Lao PDR. The Department of Agricultural Land Management (DALaM), in collaboration with the French Agency for Development (AFD), organized a National Consultation on Promoting Agroecology in ASEAN. The esteemed Co-chairs of the meeting were PhD Nivong Sipaseuth, the Director General of DALaM, and Mr. Francois-Xavier Duporge, the Country Director of AFD. The gathering witnessed the participation of 59 individuals, including representatives from government entities, private sectors, development partners, NGOs, INGOs, and Civil Society Organizations, with 22 of them being female. The event served as a platform for fruitful discussions and exchanges of ideas on the importance of agroecology in sustainable agricultural practices. The meeting focused on key objectives. These included raising awareness of ASEAN frameworks, gathering input on ASEAN Policy Guidelines for Agroecology Transition, involving farmer organizations and civil society in policy development, and fostering multi-stakeholder partnerships for sustainable agriculture. The event, conducted under the Sub-Sector Working Group on Agroecology in partnership with key entities like the National Focal Points for The Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPE)/the Department of Rural Development and the ASEAN Sectoral Working Group on Crops (ASWGC)/the Department of Agriculture. AsiaDHRAA and the ASSET project provided financial support and facilitation for the event.