Logo
Untitled 1

ວິໄສທັດ: ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍ: ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແນໃສ່ຮັກສາໄວ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ກວມເອົາ 19%   ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ມີຄວາມຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ວີດີໂອວັນດິນໂລກ ປີ 2022 ພາກພາສາລາວ

<

ການຕິດຕາມກວດກາການນຳໃຊ້ໂທລະໂຄ່ງຂອງບ້ານ ສຳລັບການບໍລິການຂໍ້ມູນອຸຕຸກະເສດ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້

<

ລາຍການກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ອອກອາກາດຄັ້ງວັນທີ12-13-15/01/2023

<

ການຄັດເລືອກແນວພັນພືດຜັກ ແລະ ການທົດສອບເຕັກນິກທີ່ເໝາະສົມ

<

ວີດີໂອວັນດິນໂລກ ປີ 2022 ພາກພາສາລາວ

<
      ລວມ:  5 Video 1   ໜ້າ :  
  • 1